Fondets historie

Etter å ha drevet suksessfullt i bilbransjen siden 1912, de seneste 35 årene som Volvo-forhandler, skulle 1968 bli John Erik Isbergs siste som aktiv forretningsmann.

8. juli 1968 opprettet John Erik Isberg stiftelsen J.E. Isbergs Fond, hvor avkastningen skulle bidra til veldedige formål som sto grunnleggerens hjerte nær.

Fra en startkapital på én million kroner i 1968, har fondet vokst til i overkant av 100 millioner i 2018. I løpet av disse årene har det blitt delt ut mange titalls millioner kroner til organisasjoner og verdige formål.

Fondet ble opprettet ved direktør John Erik Isbergs gavebrev av 8. juli 1968.

Da nærmet John Erik Isberg seg 80 år, og Isberg selv trådte tilbake og opprettet J.E. Isbergs Fond som skulle sikre den videre driften av selskapet. Avkastningen skulle bidra til veldedige formål.


Fondets formål lå selvsagt Isbergs hjerte nær:

Å hjelpe syke, handikappede og lidende, også økonomisk nødlidende personer i området han hadde utviklet næringsvirksomheten. Han var opptatt av at pengene skulle gå direkte til hjelp, uten fordyrende mellomledd. Avkastningen fra driften av Isberg’s skulle altså overføres til fondskapitalen og kunne brukes i henhold til formålet.

Fra stiftelsen frem til 1975 ble Fondet betraktet som en mild stiftelse i relasjon til skatteloven, men etter hvert ble det klart at fondet ikke kunne være eier av bilforretningen, så denne ble solgt til AB Catena og midlene overført til fondet i 1984.

Med en fondskapital på vel 46 millioner kroner var Fondet på vei til å bli noe langt mer enn en lokal velgjører. Ikke minst var forskningsinstitusjonene aktive for å få bidrag på helt andre områder og med helt andre beløp enn tidligere, spesielt til medisinsk forskning.

Fondet var i ferd med å utvikle seg i en helt annen retning enn det stifteren hadde sett for seg. Noe som økte behovet for nye vedtekter i samme ånd som J. E. Isbergs opprinnelig ønsker i gavebrevet fra 1968. De nye vedtektene ble vedtatt ved inngangen til 1985.

Et annet viktig prinsipp som ble knesatt var at fondets grunnkapital skulle være uangripelig, slik at det skulle ha et evig liv.

Etter at driften av Isberg’s ble overtatt av Catena ble fondet godkjent som mild og skattefri stiftelse i 1986.

I 1996 ble J.E. Isbergs Fond registrert som privat stiftelse, og utdelingene per år mot årtusenskiftet lå i størrelsesorden to millioner kroner. I årene 1987 til 1997 ble det gitt omkring 20 millioner til forskning kanalisert gjennom Norges Forskningsråd.

Utover 2000-tallet har Fondet konsentrert virksomheten og utdelingene til konkrete, gjerne frivillighetsbaserte organisasjoner med bakgrunn i gavebrevet.

Fondet har etter over 50 år en sterk kapital som fortsatt vil bidra med vesentlige midler til tiltak som er helt i grunnleggerens ånd: Å hjelpe de svakest stilte i samfunnet.

Styret har lagt stor vekt på intensjonene i det opprinnelige gavebrevet fra 1968, hvor Isbergs ønsker og krav til anvendelse av fondets midler kom klart frem.

For styret er det viktig at fondets midler ikke benyttes til oppgaver og forpliktelser som det offentlige skal dekke. Styret ønsker at midlene skal komme mottaker direkte til gode og at mellomledd skal unngås. Det er lettere for styret å støtte frivillig arbeid enn organisasjoner eller prosjekter hvor gaven går til å finansiere lønnskostnader hos mottaker.

Styret prioriterer hjelp til selvhjelp, formål som faller utenfor lovpålagt ansvar og hvor midlene kommer flest mulig til gode.

Søknadene er mange og formålene likeså. Fondets daglige leder og styret gjør et samvittighetsfullt arbeid i å kanalisere midlene dit flest mulig får mest mulig nytte av gaven.

Fondets kapital steg i jubileumsåret 2018 til over 100 millioner kroner og forvaltes i et samarbeid mellom styret og Nordea Bank. Styret dimensjonerer hvert år utdelingene i forhold til kapitalens inntjening og har som mål at utdelingene skal økes år for år.

Administrasjonen og styret i J.E. Isbergs Fond driver oppsøkende virksomhet for å følge opp prosjekter som støttes og for å finne nye aktuelle tiltak å støtte.

Styret må også i fremtiden påse at den urørlige kapital holdes intakt slik at J.E. Isbergs Fond kan bestå i all fremtid i den gode ånd J.E. Isberg viste i sin omsorg for dem i samfunnet som hadde større utfordringer enn andre.